Επιδοτήσεις

ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

Προδημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο επιδοτουμένων προγραμμάτων που συμπεριλαμβάνονται στις εμπροσθοβαρείς δράσεις επιχειρηματικότητας από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 στα πλαίσια του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, ύψους 100 εκ. ευρώ.
Πρόκειται για τις δράσεις «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» που απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» που θα ενισχύσει επιχειρηματικά σχέδια επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν από ανέργους.

  • Στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 20.000 € έως 300.000 €.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν πριν από την 31-12-2013 και που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (εκτός του Τουρισμού) που είναι  Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές, Πολιτιστική & Δημιουργική Βιομηχανία.
Στο πρόγραμμα αυτό επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες είναι:
Η πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων, ο σχεδιασμός και η τυποποίηση.
Η προβολή & προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους.
Τα δικαιώματα τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.
Η τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογίας.
Η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη/καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές.
Η κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για την λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Ο μηχανολογικός εκσυγχρονισμός.
Στο πρόγραμμα αυτό θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που έγιναν από την 1.1.2014, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Το πρόγραμμα αυτό θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να απορροφηθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανά περιφέρεια ,και τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της κάθε πρότασης.

  • Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 25.000,00€ έως 40.000,00€.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Στο Πρόγραμμα αυτό μπορούν να υποβάλλουν πρόταση  οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ΔΟΥ και οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης.
Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτομικό χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας: Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ,Τουρισμός, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές, Πολιτιστική – δημιουργική Βιομηχανία
Στο πρόγραμμα αυτό επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες είναι:
Οι λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, έξοδα προβολής & διαφήμισης)
Ο εξοπλισμός, η προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, οι αποσβέσεις παγίων
Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου κλπ.)
Οι ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία
Το μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας υπό την προϋπόθεση διατήρησης της/τους μετά το πέρας της επιχορήγησης της/τους.
Στο πρόγραμμα αυτό θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που έγιναν από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον σύμβουλο κ.Πλιάκο Χρήστο από την εταιρία UNICO ΕΠΕ (www.unico.gr) τηλ 210 6105313 & κινητό 6932222111, Εmail: [email protected] που συνεργάζεται με την Ένωση .

Δημοσιεύτηκε στις