Νομικά νέα

Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Αριθ. οικ 15085/59 ΦΕΚ Β΄1186/25.8.2003

Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ –

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

`Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

………………………………………….

δ. Του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 2244/94 (ΦΕΚ 168 Α),” Ρύθμιση θεμάτων

ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 2308/95 (ΦΕΚ 114 Α).

 

2. Το άρθρο 22 του Ν. 1682/87, “Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 14/τ.Α`/1987), το οποίο εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Βιομηχανίας, σε συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργό να θεσπίζει κανονισμούς για την παραγωγή και διάθεση βιομηχανικών προϊόντων, των οποίων η χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για τη ζωή του ανθρώπου και να καθορίζει τον τρόπο ελέγχου της εφαρμογής αυτών.

…………………………..

 

Άρθρο 1

 

Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί

 

Για την εφαρμογή της παρούσης ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

 

Ανυψωτικό μηχάνημα είναι μηχάνημα που προορίζεται για την ανύψωση και μετατόπιση στο χώρο φορτίων ανηρτημένων σε άγκιστρο ή με τη βοήθεια άλλης διάταξης ανάρτησης ή ανύψωσης. Μηχάνημα έργων είναι αυτοκινούμενο όχημα που προορίζεται για την εκτέλεση τεχνικού έργου.

 

Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εμπίπτουν όλα τα μηχανήματα τα οποία σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ανυψωτικών εργασιών και τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος.

 

Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν εμπίπτουν τα ανυψωτικά μέσα τα οποία ανήκουν στον εξοπλισμό των πλοίων και οι ανελκυστήρες, για τα οποία ισχύουν ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 2

 

Κατάταξη Ανυψωτικών Μηχανημάτων

 

Τα ανυψωτικά μηχανήματα, ανάλογα με την επικινδυνότητα, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: Κατηγορία υψηλής, μέσης και χαμηλής επικινδυνότητας.

 

2.1 Η κατηγορία της υψηλής επικινδυνότητας περιλαμβάνει δύο υποκατηγορίες μηχανημάτων:

 

2.1.1 Υποκατηγορία Υ1, σε αυτήν υπάγονται τα κάτωθι μηχανήματα:

 

2.1.1.1 Γερανοί που λειτουργούν πλησίον της θαλάσσης, όπως γερανοί  ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων Κ.α.

 

2.1.1.2 Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες  εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά (όπως εύφλεκτα, εκρηκτικά, τοξικά, διαβρωτικά), ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των δύο (2) τόνων.

 

2.1.1.3 Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των πέντε (5) τόνων.

 

2.1.1.4 Οικοδομικοί πυργογερανοί.

 

2.1.1.5 Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων, άνω των 4 μ. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των δύο (2) τόνων.

 

2.1.2 Υποκατηγορία Υ2, σε αυτήν υπάγονται τα κάτωθι μηχανήματα:

 

2.1.2.1 Ανυψωτικά για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζόμενου σε αυτό από κατακόρυφο ύψος άνω των τριών μέτρων.

 

Μηχανήματα έργων που είναι γερανοί, καλαθοφόρα, γερανοί εκσκαφείς,  γερανογέφυρες.

 

Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου επεξεργάζονται επικίνδυνα υλικά, ανυψωτικής ικανότητας κάτω των δύο (2) τόνων.

 

Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας έως πέντε (5) τόνων.

 

Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας κάτω των δύο τόνων.

 

2.2. Στη μεσαία κατηγορία κατατάσσοντάι τα κάτωθι μηχανήματα:

 

Μικροί γερανοί οικοδομών μέχρι 250 Kg (παπαγαλάκια).

 

Μηχανήματα έργων που είναι αναβατόρια (π.χ. ανύψωσης οικοσκευών,  τροφοδοσίας αεροσκαφών, ασθενών επιβατών αεροσκαφών, εξέδρες εργασίας κ.α.), αντλίες σκυροδέματος ή περονοφόρα οχήματα.

 

Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων μέχρι 4 μ.

 

2.3. Στη χαμηλή κατηγορία κατατάσσονται τα κάτωθι μηχανήματα:

 

Γερανοί μετακίνησης οχημάτων (π.χ. τροχαίας)

 

Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης φορτίου άνω των 100 κιλών

 

Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα και υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες, ανυψωτικής ικανότητας άνω των διακοσίων (200) κιλών, με εξαίρεση αυτά για τα οποία ισχύουν ειδικότερες διατάξεις.

 

Ανυψωτικά μηχανήματα, τα οποία δεν αναφέρονται σε μια εκ των ανωτέρω  κατηγοριών ή για τα οποία υπάρχει αμφιβολία κατάταξης, μπορεί να  κατατάσσονται σε αυτές με κοινή απόφαση των προ`ϊσταμένων των αρμοδίων Διευθύνσεων των Υπουργείων Ανάπτυξης, Εργασίας και του ΥΠΕΧΩΔΕ, ύστερα από γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των ανωτέρω Διευθύνσεων.

 

Άρθρο 3

 

Εγκατάσταση και Λειτουργία Ανυψωτικών Μηχανημάτων

 

Τα ανυψωτικά μηχανήματα τα οποία διατίθενται στην αγορά, εγκαθίστανται και λειτουργούν για πρώτη φορά οφείλουν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ΠΔ 377/93 και 18/96 (ΦΕΚ 160/Α/15.9.1993 και ΦΕΚ 12/Α/18.1.1996), τα οποία εκδόθηκαν για εναρμόνιση προς τις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ, 91/368/ΕΟΚ και 93/44/ΕΟΚ, 93/68/ΕΟΚ αντίστοιχα, καθώς επίσης και τις απαιτήσεις των ΠΔ 394/94 (ΦΕΚ 220/Α/94) και ΠΔ 89/99 (ΦΕΚ 94/Α/13.5.1999) που εκδόθηκαν για εναρμόνιση προς την Οδηγία 95/63/ΕΚ.

 

Σε κάθε περίπτωση τα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται με οδηγίες χρήσης και συντήρησης, καθώς και με αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων, στο οποίο θα αναγράφονται επίσης οι εκάστοτε βλάβες και ο τρόπος αντιμετώπισής τους.

Άρθρο 4

 

Έλεγχοι Ανυψωτικών Μηχανημάτων

 

Τα ανυψωτικά μηχανήματα υπόκεινται υποχρεωτικά:

 

4.1 Σε αρχικό έλεγχο, Τύπος ΑΑ, το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, Μέρος 1 και Μέρος 2.

 

Σκοπός του αρχικού ελέγχου είναι να εξασφαλίσει την ορθή εγκατάσταση και καλή λειτουργία της ανυψωτικής συσκευής και δεν είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις σχεδιασμού των ΠΔ 377/1993 και ΠΔ 18/1996 περί ασφάλειας των μηχανών.

 

4.2 Σε περιοδικό επανέλεγχο, που διακρίνεται σε δύο τύπους:

 

Τύπος Α (πλήρης έλεγχος) το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, Μέρος 1, με εξαίρεση τους ελέγχους που σημειώνονται με αστερίσκο (*) και Μέρος 2.

 

Τύπος Β (μερικός έλεγχος) το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στο  Παράρτημα Ι, Μέρος 1, με εξαίρεση τους ελέγχους που σημειώνονται με αστερίσκο (*).

 

4.3. Για τη διενέργεια των. αναφερομένων στην παράγραφο 4.2. ελέγχων και δοκιμών, ο διενεργών τον έλεγχο πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένες διαδικασίες ή/και οδηγίες με βάση, είτε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ενδεικτικά των οποίων αναφέρονται στο Παράρτημα ιv του παρόντος, είτε άλλους ισοδύναμους με τα πρότυπα τρόπους.

 

4.4 Οι έλεγχοι των ανυψωτικών μηχανημάτων μπορεί να διενεργούνται:

 

Από Φορείς Ελέγχου (ΦΕ), οι οποίοι έχουν εγκριθε από το Υπουργείο  Ανάπτυξης, σύμφωνα με τη διαδικασία της 3354/91/8.2.2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001), είναι διαπιστευμένοι για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 45004 (Φορείς Τύπου Α και Τύπου Β) και των οποίων οι ελεγκτές μηχανικοί ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος, είτε,

 

4.4.2 Από Φυσικά Πρόσωπα (Π), τα οποία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έχουν αρμοδιότητα ελέγχου της αντίστοιχης ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης και τα οποία ικανοποιούν επίσης τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.

 

Τα ως άνω Φυσικά Πρόσωπα υποχρεούνται να επιδεικνύουν, εφόσον ζητηθεί, στις αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της παρούσης απόφασης, τεκμηριωμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων του Παραρτήματος ΙΙ.

 

4.5 Ο τρόπος και η συχνότητα διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων, για κάθε κατηγορία ανυψωτικών μηχανημάτων, είναι σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα 1 :

 

Πίνακας 1

Κατηγορία                      Χρόνος άρχικού ελέγχου,          Φορέας                Περίοδος και τόπος         Φορέας

Ανυψωτικού                     Τύπος ΛΑ                               Αρχικού                     επανελέχου                         Επανε

Επικινδυνότητα                                                               ελέγχου

ελέγχου

 

Υψηλή 1         Αμέσως μετά την                                             ΦΕ         Κάθε 12 μήνες, Τύπος Β                  ΦΕ

εγκατάσταση,                                                                      Κάθε 48 μήνες, Τύπος Α                 ΦΕ

εφόσον δεν εφαρμόζεται

η παράγραφος 3.1 της παρούσης

 

Υψηλή 2         Το αργότερο δώδεκα (12)                                ΦΕ       Kάθε 24 μήνες, Τύπος Β                  ΦΕ

μηνών από την έναρξη                                                      Κάθε 48 μήνες ,Τύπος Α                 ΦΕ

λειτουργίας

Μέση        Το αργότερο εντός δώδεκα                                   ΦΕ             Κάθε 30 μήνες, Τύπος Β                ΦΕ

ή

Π

(12) μηνών από την έναρξη                                                            Κάθε 60 μήνες, Τύπος Α             ΦΕ

λειτουργίας

 

Χαμηλή     Το αργότερο εντός είκοσι                                  ΦΕ ή Π           Κάθε 60 μήνες, Τύπος Π           ΦΕ ή Α

τεσσάρων (24) μηνών από την

έναρξη λειτουργίας

 

4.6 Μετά από κάθε συναρμολόγηση, μετατροπή ή σοβαρή επισκευή ανυψωτικού μηχανήματος θα πρέπει να διενεργείται έλεγχος Τύπου ΑΑ.

 

4.7 Κατά τη διάρκεια των ελέγχων πρέπει να συντάσσεται αναλυτική έκθεση με τους διενεργούμενους ελέγχους ή/και δοκιμές και να εκδίδεται Πιστοποιητικό Επανελέγχου, υπόδειγμα του οποίου αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος.

 

4.8 Ο Φορέας Ελέγχου επιτρέπεται, κατά την κρίση του να συντομεύει τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στον Πίνακα 1, να εκδίδει πιστοποιητικά με παρατηρήσεις, με παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας Κρατικής Αρχής.

 

4.9 Οι διενεργούντες ελέγχους ανυψωτικών μηχανημάτων, οφείλουν να διατηρούν αρχεία με όλα τα σχετικά με τους ελέγχους στοιχεία, τα οποία θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής όποτε ζητηθούν.

 

4.10 Τα ανυψωτικά μηχανήματα φορτίου χρήσης άνω των 1000 κιλά ή των οποίων η ροπή ανατροπής είναι τουλάχιστον ίση προς 4000 Νm, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με συστήματα προστασίας και ειδοποίησης του χειριστή, τα οποία εμποδίζουν τις επικίνδυνες μετατοπίσεις του φορτίου σε περίπτωση:

 

υπερφόρτωσης του ανυψωτικού:

 

είτε από υπέρβαση των μεγίστων φορτίων χρήσης,

 

είτε από υπέρβαση των ροπών που οφείλονται στα ανωτέρω φορτία, υπέρβασης των ροπών που τείνουν να προκαλέσουν ανατροπή, ιδίως λόγω του ανυψούμενου φορτίου.

 

Άρθρο 5

 

Κυρώσεις

 

5.1 Οποιοσδήποτε θέτει σε λειτουργία ανυψωτικό μηχάνημα που δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρούσης αποφάσεως, τιμωρείται με τις διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις.

 

5.2 Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης ή του Υπουργείου Εργασίας ή του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα μηχανήματα έργων και μπορεί να είναι πρόστιμο ύψους από 200 ΕΥΡΩ μέχρι 12.000 ΕΥΡΩ, ανά κατηγορία παράβασης ή/και αφαίρεση πινακίδων για τα μηχανήματα έργων.

 

5.3 Κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατ` εφαρμογή της παρούσης αποφάσεως και οδηγεί στον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά και της θέσης σε λειτουργία ανυψωτικού μηχανήματος αιτιολογείται με ακρίβεια και κοινοποιείται στον

ενδιαφερόμενο το συντομότερο δυνατόν.

 

5.4 Κατά της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης εντός τριάντα ημερών από της κοινοποιήσεώς της στον ενδιαφερόμενο.

 

5.5 Οι ανωτέρω αποφάσεις επιβολής κυρώσεων που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν.2224/94 και το ν.2639/98 ή του Υπουργείου Ανάπτυξης ή του ΥΠΕΧΩΔΕ, με απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας τους και κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες των άλλων Υπουργείων αντίστοιχα.

 

5.6 Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της παρούσης αποφάσεως είναι, για το Υπουργείο Ανάπτυξης η 3η Δ/νση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής, για το Υπουργείο Εργασίας η Γενική Δ/νση Συνθηκών Εργασίας και Υγιεινής της Εργασίας και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και για το ΥΠΕΧΩΔΕ η Διεύθυνση Δ 13 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων `Εργων και οι Δ.Τ.Υ. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

Άρθρο 6

Μεταβατικές διατάξεις

 

Η ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης Αποφάσεως είναι έξι (μήνες) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ειδικότερα, για ανυψωτικά μηχανήματα που ήταν εν λειτουργία στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης πριν από τις 31.12.1994 και όσον αφορά την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παραγράφου

 

4.1Ο, η ημερομηνία εφαρμογής της παρούσης είναι δεκαοκτώ (18) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση την υποχρέωση εφοδιασμού με σύστημα ειδοποίησης για το οποίο η συμμόρφωση για τα ανωτέρω

μηχανήματα είναι προαιρετική.

 

Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσης Αποφάσεως καταργείται μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης.

 

Παράρτημα Ι

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

ΜΕΡΟΣ 1

ΕΛΕΓΧΟΙ

Τύποι ΑΑ, Α και Β

 

Τα σημεία που επισημαίνονται με (*) ελέγχονται μόνο κατά τον έλεγχο τύπου ΑΑ Για κάθε σημείο ελέγχου, ο διενεργώντον έλεγχο θα απαντά κατά πόσον αυτό είναι: «ΔΕΚΤΟ» ή “ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ» ή “ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ».

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

 

1. Εντυπα που επιθεωρούνται

 

1.1 Μελέτη Σχεδιαγράμματα. (*)

 

(Ελεγχος πληρότητας της μελέτης).

 

1.2 Πιστοποιητικά (Δήλωση CE, Εξαρτήματα, Υλικά). (*)

 

(Ελεγχος ταύτισης με τα εγκατεστημένα υλικά). (*)

 

1.3 Εγχειρίδιο Λειτουργίας.

 

1.4 Βιβλίο Συντήρησης & Ελέγχων.

 

2. Σήμανση

 

2.1 Πινακίδιο στοιχείων Ανυψωτικού.

 

2.2 `Ενδειξη ανυψωτικής ικανότητας.

 

2.3 Προειδοποιητικές Σημάνσεις Μέτρα.

 

3. Δομικά στοιχεία & μηχανολογικός Εξοπλισμός. (Οπτικός έλεγχος καλής κατάστασης & μετατροπών).

 

(Ελεγχος συμμόρφωσης με σχέδια, μελέτη & πιστοποιητικά). (*)

 

3.1 Βάση, κορμός και βραχίονες ανυψωτικού.

 

3.1.1 Δομικά στοιχεία.

 

3.1.2 Συγκολλήσεις.

 

3..1.3 Σύνδεσμοι

 

3.1.4 Μέσα ανύψωσης (Συρματόσχοινα, Αλυσίδες, Εμβολα).

 

3.1.5 Αποσβεστήρες Τέρματα διαδρομής.

 

3.2 Διαδρομή κίνησης του Ανυψωτικού.

 

3.2.1 Δομικά στοιχεία.

 

3.2.2 Σύνδεσμοι Συγκολλήσεις.

 

3.2.3 Κινητήριος μηχανισμός, Φρένα.

 

3.2.4 Τροχιές, Οδηγοί, Ράουλα τροχοί κίνησης.

 

3.2.5 Οριοθέτες, Αποσβεστήρες.

 

3.2.6 Συστήματα ασφάλισης.

 

3.3 ΦορείοΑνυψωτικός μηχανισμός.

 

3.3.1 Δομικά στοιχεία.

 

3.3.2 Βαρούλκο, Τροχαλίες Ράουλα.

 

3.3.3 Φρένα (Κατάσταση, Λειτουργικός έλεγχος).

 

3.3.4 Σύνδεσμοι, Συγκολλήσεις.

 

3.4 Διαδρομή Φορείου.

 

3.4.1 Σιδηροτροχιές, Ράουλα τροχοί κίνησης.

 

3.4.2 Αποσβεστήρες Τέρματα διαδρομής

 

3.4.3 Σύνδεσμοι, Συγκολλήσεις.

 

3.4.4 Κινητήριος μηχανισμός, Φρένα.

 

3.4.5 Συστήματα ασφάλισης.

 

3.5 Μέσα πρόσβασης.

 

3.5.1 Σκάλες.

 

3.5.2 Διάδρομοι

 

3.5.3 Άλλα μέσα Πλατφόρμες Εργασιών.

 

3.6 Αλλα στοιχεία

 

3.6.1 Τροχοί πορείας.

 

3.6.2 Μέσα ευστάθειας αναβολείς πτώσης.

 

3.6.3 Αξονες, Συνδεσμολογία αξόνων.

 

3.6.4 Τύμπανα περιελίξεως.

 

3.6.5 Τροχαλίες.

 

3.6.6 Οδοντωτοί τροχοί.

 

3.6.7 Κοχλίες, περικόχλια, σφήνες.

 

3.6.8 Υδραυλικά και πνευματικά συστήματα.

 

3.6.9 Συστήματα προειδοποίησης, οριακού τερματισμού,

 

Προστασία υπερφόρτισης, Βαλβίδα Ασφάλειας.

 

3.6.10 Προφυλακτήρες και συστήματα προστασίας.

 

3.7 Συστήματα λίπανσης.

 

3.8 Αποστάσεις ασφαλείας, Προφυλακτήρες.

 

ΕδρασηΑγκυρώσεις

 

4. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, Χειριστήρια.

 

4.1 Διακόπτες και ενεργοποιητές.

 

4.2 Γραμμές τροφοδοσίας, γειώσεις, μονώσεις.

 

4.3 Πίνακες, Καταναλωτές ισχύος.

 

4.4 Συστήματα, Διακόπτες ασφάλειας.

 

4.5 Χειριστήρια.

 

4.6 Θάλαμοι χειρισμού.

 

4.7 Φωτισμός.

 

4.8 Γείωση.

 

5. Εξοπλισμός χειρισμού φορτίου

 

5.1 Συρματόσχοινα

 

5.2 Αλλα εξαρτήματα ανάρτησης φορτίου

 

5.3 Αγκιστρα, αρπάγες κλπ.

 

6. Προστασία Οδηγού.

 

6.1 Προστασία Καμπίνας Οδηγού.

 

6.2 Θέση Οδηγού.

 

6.3 Χειριστήρια.

 

Αντιεκρηκτική Προστασία

 

Σύστημα προστασίας και ειδοποίησης χειριστή

 

ΙΙ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ

 

Μέσα ευστάθειας, αναβολείς πτώσης.

 

Στοιχεία οχήματος,Σήμανση, Προειδοποιητικά.

 

Σύστημα ελέγχου ανύψωσης απο τον θάλαμο.

 

Σκελετός οχήματος, Τροχοί

 

Προστασία καμπίνας οδηγού.

 

ΙΙΙ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ

 

1. Οχημα, Πλαίσιο ανύψωσης.

 

1.1 Στοιχεία οχήματος, Σήμανση,Ιστός.

 

1.2 Ράουλα κύλισης.

 

1.3 Εδραση τροχων κυλισης.

 

1.4 Ράουλα αλυσίδων.

 

1.5 Αλυσίδα.

 

1.6 Φρένα οχήματος.

 

2. Σύστημα φορτίου.

 

2.1 Φορέας περονών, Περόνες.

 

2.2 `Ελεγχος υπερφόρτωσης, Επιπλέον συσκευές.

 

3. Προστασία Οδηγού.

 

3.1 Προστατευτικό δικτύωμα ή κουβούκλιο θέσης οδηγού.

 

3.2 Θέση οδηγού.

 

3.3 Προστασία πυρκαϊάς, στατικού ηλεκτρισμού.

 

3.4 Αντιεκρηκτική προστασία.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ

 

Σύστημα διεύθυνσης.

 

Σύστημα ανάρτησης.

 

Σύστημα πέδησης.

 

Τροχοί, ελαστικά, ερπύστριες κτλ.

 

Φώτα.

 

ΜΕΡΟΣ 2

ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΑ

 Τύποι Μ και Α

 

1. Συνθήκες εκτέλεσης δοκιμών

 

1.1 Η εκτέλεση των δοκιμών ανύψωσης φορτίου γίνεται μετά την ενδελεχή επιθεώρηση του ανυψωτικού και τη συναρμολόγηση τυχόν τμημάτων του ανυψωτικού τα οποία αποσυναρμολογήθηκαν κατά την επιθεώρηση.

 

1.2 Μετά την εκτέλεση κάθε δοκιμής πρέπει να ακολουθεί οπτικός ή/και διαστασιολογικός έλεγχος του ανυψωτικού προκειμένου να διαπιστωθεί αν η δοκιμή προκάλεσε βλάβες ή φθορές.

 

1.3 Για τις δοκιμές το ανυψωτικό πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τον απαραίτητο εξοπλισμό λειτουργίας υπό το ονομαστικό φορτίο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

 

Σημείωση: Ως ονομαστικό φορτίο νοείται η μεγίστη ανυψωτική ικανότητα που ορίζεται από τον κατασκευαστή, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας του ανυψωτικού μηχανήματος. Στις περιπτώσεις όπου το ανυψωτικό μηχάνημα για οποιοδήποτε λόγο οφείλει να λειτουργεί σε χαμηλότερο φορτίο, τότε ως ονομαστικό φορτίο νοείται το μειωμένο αυτό φορτίο.

 

1.4 Τα ανυψωτικά επί σιδηροτροχιών πρέπει να δοκιμάζονται επί σιδηροτροχιών που έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκεύαστή.

 

1.5 Στην περίπτωση ανυψωτικών με ερπύστριές ή τροχούς η δοκιμή πρέπει να εκτελείται επί οριζοντίου εδάφους με μέγιστη κλίση 0.5%. Η πίεση των αεροθαλάμων των τροχών πρέπει να είνα αυτή που προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή με μέγιστη απόκλιση *3%.

 

1.6 Κατά τη διάρκεια των δοκιμών η ταχύτητα του ανέμου θα πρέπει να είναι η προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή και δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 km/h.

 

1.7 Ο χειρισμός του ανυψωτικού κατά τη διάρκεια των δοκιμών πρέπει να γίνεται από αδειούχο χειριστή και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.

 

1.8 Τα βάρη που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των δοκιμών πρέπει είτε να προκύπτουν από ζύγισμα σε ελεγμένη γεφυροπλάστιγγα, είτε, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να τεκμηριώνεται με σαφή τρόπο η τιμή τους.

 

2. Εκτέλεση δοκιμών.  Οι δοκιμές ανυψωσης φορτίου περιλαμβάνουν:

 

στατική δοκιμή.

 

δυναμική δοκιμή.

 

δοκιμή ευστάθειας (αν είναι απαραίτητη).

 

Τα φορτία δοκιμών θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα κατασκευής και ελλείψει τούτων, όπως ορίζεται στα επόμενα.

 

Η στατική και η δυναμική δοκιμή υπερφόρτισης δεν θα απαιτούνται ως μέρος του αρχικού ελέγχου, εάν έχουν ήδη διεξαχθεί από κατασκευαστή της συσκευής με την ίδια διάταξη χρήσης, όπως απαιτείται από την απαίτηση ασφάλειας 4.2.4 του παραρτήματος Ι του ΠΔ 377/1993. Μόνο αν αυτές οι στατικές και δυναμικές δοκιμές δεν πραγματοποιήθηκαν από τον κατασκευαστή ή εάν πραγματοποιήθηκαν με διαφορετική διάταξη των εξαρτημάτων της συσκευής απ ότι κατά την εγκατάσταση της, θα απαιτούνται νέες στατικές και δυναμικές δοκιμές υπερφόρτισης.

 

2.1 Στατική δοκιμή

 

2.1.1 Η στατική δοκιμή γίνεται για να διαπιστωθεί η κατασκευαστική καταλληλότητα και η απουσία κατασκευαστικών ατελειών του ανυψωτικού και των επιμέρους κατασκευαστικών του στοιχείων, καθώς και η ευστάθεια του ανυψωτικού.

 

2.1.2 Το φορτίο δοκιμής που ασκείται προοδευτικά πρέπει να ανυψώνεται από 100 mm έως 200 mm πάνω από το έδαφος και να παραμένει αναρτημένο για τουλάχιστον 10 min.

 

2.1.3 Το φορτίο στατικής δοκιμής καθορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Φορτίο στατικής δοκιμής

 

Ονομαστικό Φορτίο Ρ Φορτίο δοκιμής

 

<20tn (1.25xΡ) tn  20 tn < Ρ < 50 tn (Ρ + 5) tn   Ρ > 50 tn(1.1 χ Ρ) tn

 

Οπου το φορτίο Ρ καθορίζεται ως ακολούθως:

 

Α) Για τα αυτοκινούμενα ανυψωτικά: Το φορτίο που ασκείται στο μηχανισμό ανύψωσης, περιλαμβανομένου του βάρους φορτίου λειτουργίας και του βάρους της διάταξης ανάρτησης και των στερεώσεωντου χειριστηρίου.

 

Β) Για τα υπόλοιπα ανυψωτικά: Το ονομαστικό φορτίο όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Το ονομαστικό φορτίο δεν αφορά τα εξαρτήματα ανύψωσης, τα οποία υπό συνθήκες λειτουργίας αποτελούν μέρος του ανυψωτικού.

 

2.1.4 Ακραίες συνθήκες

 

Στην περίπτωση ανυψωτικών μεταβλητής ακτίνας, η στατική δοκιμή πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε για το ονομαστικό φορτίο που αντιστοιχεί στην μικρότερη ακτίνα, καθώς επίσης και σε θέσεις πλησίον της μέσης και της μεγίστης ακτίνας κατά την εκτίμηση του ελεγκτή.

 

2.1.5 Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής αν:

 

2.1.5.1 μετά το πέρας της δεν παρατηρείται καμία ρωγμή, μόνιμη παραμόρφωση, ρηγμάτωση του χρώματος, χαλάρωση συνδέσεων ή οποιαδήποτε άλλη φθορά που επηρεάζει τη λειτουργία και την ασφάλεια του ανυψωτικού.

 

2.1.5.2 τα σχετικά εξαρτήματα τα του ανυψωτικού εκτελούν επαρκώς και με ασφάλεια τις λειτουργίες για τις οποίες έχουν προβλεφθεί Μετά το πέρας της δοκιμής ακολουθεί οπτικός έλεγχος από τον οποίο δεν πρέπει να προκύπτει καμία βλάβη ή φθορά των μηχανισμών καιτων κατασκευαστικών στοιχείων του ανυψωτικού καθώς επίσης και χαλάρωση των συνδέσεων της.

 

2.2 Δυναμική δοκιμή

 

2.2.1 Η δυναμική δοκιμή γίνεται κυρίως για να διαπιστωθεί η καλή λειτουργία των μηχανισμών και των φρένων του ανυψωτικού.

 

2.2.2 Οι δυναμικές δοκιμές πρέπει να γίνονται για κάθε κίνηση του ανυψωτικού, ανεξάρτητα η μία από την άλλη εκτός αν προκύπτει από το εγχειρίδιο λειτουργίας ότι κάποιοι συνδυασμοί κινήσεων επάγουν μεγαλύτερες φορτίσεις στους μηχανισμούς του ανυψωτικού μέσου.

 

2.2.3 Οι δοκιμές πρέπει να περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες εκκινήσεις και σταματήματα καθ` όλη τη διαδρομή κάθε κίνησης.

 

2.2.4 Κατά τη δοκιμή πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε οι αναπτυσσόμενες επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις και ταχύτητες να είναι κατά το δυνατόν πλησιέστερα στις μέγιστες αποδεκτές από τον κατασκευαστή για την κανονική λειτουργία του ανυψωτικού.

 

2.2.5Το φορτίο δοκιμής πρέπει να είναι 1.1 χ Ρ, όπου Ρ το ονομαστικό φορτίο του ανυψωτικού, εκτός αν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν μεγαλύτερη τιμή. Για την επιλογή του φορτίου Ρ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.4.

 

2.3 Δοκιμή ευστάθειας

 

2.3.1 Η δοκιμή αυτή πραγματοποιείται στα αυτοκινούμενα ανυψωτικά προκειμένου να ελεγχθεί η ευστάθεια του ανυψωτικού.

 

2.3.2 Κατά τη δοκιμή επιλέγονται από όλους τους συνδυασμούς λειτουργίας εκείνοι κατά τους οποίους ασκείται στο ανυψωτικό η μεγαλύτερη ροπή ανατροπής.

 

2.3.3 Το φορτίο δοκιμής καθορίζεται από την ακόλουθη σχέση: 1.25Χ Ρ + 0.1 χ F όπου F τo βάρος της κεραίας του ανυψωτικού.

 

2.3.4 Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής αν κατά τη διάρκειά της δεν παρατηρηθεί  ταλάντωση του ανυψωτικού.

 

Παράρτημα ΙΙ

Προσόντα προσώπων που διενεργούν έλεγχους ανυψωτικών μηχανημάτων

 

Τα πρόσωπα του φορέα που διενεργούν ελέγχους πρέπει:

 

Να είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Να διαθέτουν πρακτική εμπειρία, οι μεν Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΑΕΙ πέντε (5) έτη, οι δε Πτυχιούχοι των ΤΕΙ δέκα (10) έτη σε κατασκευαστικές ή τεχνικές εταιρείες ή στη συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων.

 

Ν9 έχουν ολοκληρώσει θεωρητική εκπαίδευση εκατό (100) διδακτικών ωρών στη νομοθεσία, στα πρότυπα, στις τεχνικές προδιαγραφές και στις μεθόδους ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων.

 

Να έχουν πρακτική εμπειρία ελέγχων τουλάχιστον πέντε ανυψωτικών μηχανημάτων, ως εκπαιδευόμενοι, στην κατηγορία ανυψωτικών που διενεργούν ελέγχους.

 

Η συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων θα πιστοποιείται από εγκεκριμένους από κατάλληλα διαπιστευμένους (ΕΝ 45004 ή ΕΝ 45013) φορείς.

Παράρτημα ΙΙΙ

Υπόδειγμα Πιστοποιητικού (Επαν )ελέγχου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΠΚΟ (ΕΠΔΝ.)ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΠΟΥ    ……..ΑΑ ……………Α    ………………Β

 

Αριθ. Πιστοποιητικού / Ημ/νία έκδοσης:Ημ/νία ελέγχου:

 

Τόπος ελέγχου:

 

Κάτοχος                            Τύπος Ανυψωτικού

 

Κατασκευαστής                     Πιστοποιηθείσα Aνυψωτική Ικανότητα

 

Αρ.Φακέλου-Σχεδίων                Ετος κατασκευής- /Αριθμός σειράς

 

Αλλες λεπτoμέρειες

 

Πιστοποιητικό προηγούμενου ελέγχου τύπου (αριθμόςημερoμ φoρέας):

 

ΝομοθεσίαΠροδιαγραφές ελέγχου:

 

Αριθ.Έκθεσης ελέγχου / επιθεώρησης:

 

Πιστοποιείται ότι το ανωτέρω ανυψωτικό μηχάνημα, μετά επιθεώρηση, έλεγχο και δοκιμές που υπέστη, τα αποτελέσματα των οποίων φαίνονται στις επισυναπτόμενες εκθέσεις, ευρέθη συμμορφούμενο στις απαιτήσεις της σχετικής Νομοθεσίας και προδιαγραφών.

 

Υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής τακτικής συντήρησης του μηχανήματος και επιτήρησης της καλής κατάστασης και λειτουργίας των διατάξεων ασφάλειας, κρίνεται κατάλληλο και δεν υπάρχουν επιφυλάξεις για ασφαλή λειτουργία.

 

Παρατηρήσεις

 

το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι

 

Με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα που μεσολαβεί δεν θα γίνει συναρμολόγηση, μετατροπή ή σοβαρή επισκευή του ανυψωτικού μηχανήματος.

 

Για τον Φορέα Πιστοποίησης

 

Το παρόν Πιστοποιητικό, αντιπροσωπεύει το ελεγχθέν μηχάνημα στον συγκεκριμένο χρόνο και χώρο.

 

Δεν επιτρέπεται η μερική ή ολική ανατύπωση του χωρίς την έγκριση του φορέα ελέγχου.

 

Παράρτημα IV

 

Ενδεικτικός Πίνακας Προτύπων:

 

ΕΛΟΤ 1242, Γερανοί, κώδικας και μέθοδοι δοκιμής

 

ΕΛΟΤ 1184, Κινητοί γερανοί Προσδιορισμός της Ευστάθειας 180 43011:1986 Cranes and lifting appliances Classification Ρart 1: GeneraΙ (Ed. 2, 4 Ρ, Β)

 

IS0 43012:1985 Lifting appliances Classification Ρart 2: Mobile cranes (Ed. 1,2 Ρ, Α)

 

1S0 43013:1993 Cranes Classification Ρart 3: Tower crane (Ed. 1,3 Ρ, Β)

 

ΙS0 43014:1989 Cranes and reΙated equipment  Classification Ρart 4: Jib cranes (Ed. 1,2 Ρ, Α)

 

1S0 43015: 1991 Cranes Classification Part5: Over head traνelling and portal bridge cranes (Ed. 1, 2 Ρ, Α)

 

ΙS0 4302: 1981 Cranes Wind load assessment (Ed. 1, 6 Ρ, C)

 

ΙS0 4304: 1987 Cranes other than mobile and floating cranes General requirements for stability (Ed. 1,3 Ρ, Β)

 

IS0 4305: 1991 Mobile cranes Determination of stability (Ed. 2, 5 Ρ, C)

 

ΙS0 43061 : 1990 Cranes Vocabulary Part 1: General (Ed. 3, υ)

 

IS0 43062:1994 Cranes Vocabulary Part 2: Μοbile cranes (Ed. 3, G)

 

IS0 43063: 1991 Cranes VocabuIary Part 3: Tower cranes (Ed. 2, Κ)

 

IS0 43081: 1986 Cranes and lifting appliances Selection of wire ropes  Part 1: General (Ed. 2, 5 Ρ, C)

 

IS0 43082:1988 Cranes and lifting appliances Selection of wire ropes  Part 2: Mobile cranes Coefficient of utilization (Ed. 1,2 Ρ, Α)

 

IS0 4309: 1990 Cranes Wire ropes Code of prac tice for examination and discard (Ed. 2, 25 Ρ, Μ)

 

ΙS0 4310:1981 Cranes Test code and procedures (Ed. 1,4 Ρ, Β)

 

ΙS0 72961 : 1991 Cranes Graphicsymbοls Part 1 : General (Ed. 1, G)

 

1S0 72962:1996 Cranes Graphical symbols Part 2: Mobile cranes (Ed. 1,31 Ρ, Ρ)

 

ΙS0 7363:1986 Cranes and lifting appliances Tech nical characteristics and acceptance documents (Ed. 1, 11 Ρ, F)

 

1S0 77522: 1985 Lifting appliances Controls  Layout and characteristics Part 2: Βasίc arrangement and requirements for mobile cranes (Ed. 1, 5 Ρ, C)

 

1S0 77523: 1993 Cranes Controls Layout and characteristics Part 3: Tower cranes (Ed. 1,3 Ρ, Β)

 

1S0 77524: 1989 Cranes Controls Layout and characteristics Part 4: Jib cranes (Ed. 1,3 Ρ, Β)

 

ΙS0 77525: 1985 Lifting appliances Controls  Layout and characteristics  Part 5: Overhead traνelΙίng cranes and portal bridge cranes (Ed. 1,3 Ρ, Β)

 

ΙS0 8087: 1985 Mobile cranes Drum and sheave sizes (Ed. 1, 1 Ρ, Α)

 

IS0 8306:1985 Cranes Overhead travelling cranes and pοrtal bridge cranes Tolerances for cranes and tracks (Ed. 1, 7 Ρ, Ο)

 

IS0 8431: 1988 Chipbuilding Fixed jib cranes 8hip mounted type for general cargo handling (Ed. 1,6 Ρ, C)

 

1S0 85661: 1992 Cranes Cabins Part 1: General (Ed. 1,4 Ρ, Β)

 

ΙS0 85662:1995 Cranes Cabins Part 2: Mobile cranes (Ed. 1,5 Ρ, C)

 

1S0 85663:1992 Cranes Cabins Part 3: Tower cranes (Ed. 1,4 Ρ, Β)

 

ISO 85664: 1998 Cranes Cabins Part 4: Jib cranes (Ed. 1,3 Ρ, Β)

 

ΙS0 85665: 1992 Cranes Cabins Part 5: Overhead travelling and portal bridge cranes (Ed. 1, 2 Ρ, Β)

 

IS0 86861: 1989 Cranes Design principles for lοads and load combinations Part 1: General (Ed. 1,28 Ρ, Ν)

 

1S0 86863: 1998 Cranes Design principles for loads and lοad combinations Part 3: Tower cranes (Ed. 1,5 Ρ, C)

 

ΙS0 86865: 1992 Cranes Design principlesfor loads and load combinations Part 5: Overhead travelling and portal bridge cranes (Ed. 1,4 Ρ, Β) .

 

ΙS0 9373:1989 Cranes and related eqύίpment Ac curacy requirements for measuring parameters during testing (Ed.1, 2 Ρ, Α)

 

ΙS0 93741: 1989 Cranes Ιnfοrmatiοn to be provided Part 1: General (Ed. 1, 1 ρ, Α) 18093744: 1989 Cranes Ιnfοrmatiοn to be provided  Part 4: Jib cranes (Ed. 1, 5 Ρ, C)

 

ΙS0 93745: 1991 Craneslnformation to be provided

 

Part 5: Overhead travelling cranes and portal bridge cranes (Ed. 1,8 Ρ, Ο)

 

ΙS0 99261: 1990 Cranes Training of drivers Part 1: General (Ed. 1,4 Ρ, Β)

 

ΙS0 99271: 1994 Cranes Ιnspectiοns Ρart 1: General (Ed. 1,4 Ρ, Β)

 

ΙS0 99281: 1990 Cranes Crane driving manual  Part 1: General (Ed. 1,3 Ρ, Β)

 

ΙS0 99421: 1994 Cranes Information labels Part 1: General (Ed. 1, 1 ρ, Α)

 

ΙS0 99423: 1999 Cranes Ιnfοrmatiοn labels Part3: Tower cranes (Ed. 1,2 Ρ, Α)

 

1S0 102451: 1994 Cranes Limiting and indicating devices Part 1: General (Ed. 1, 3 Ρ, Β)

 

ΙS0 102452: 1994 Cranes Limiting and indicating devices Part 2: MοbίΙe cranes (Ed. 1, 5 Ρ, C)

 

ΙS0 102453: 1999 Cranes Limiting and indicating devices Part 3: Τower cranes (Ed. 1, 3 Ρ, Β)

 

1S0 102455:1995 Cranes Limiting and indicating devices Part 5: Overhead travelling and portal bridge cranes (aνaίΙable in English only) (Ed. 1,3 Ρ, Β)

 

ΙSΟ 10571: 1995 Tyres for mobile cranes and similar specialized machines (Ed. 1,6 p, C)

 

ΙSΟ 109721: 1998 Cranes Requirements for mechanisms Ρart 1: General (Ed. 1, 10 p, Ε)

 

ISO 10973: 1995 Cranes Spare parts manual (Ed. 1,1o p, Ε)

 

ISO 11630:1997 Cranes Measurement of wheel alignment (Ed.1, 10 ρ, Ε)

 

ΙSΟ 116601: 1999 Cranes Access, guards and restraints Ρart 1: General (Ed. 1,9 p, Ε)

 

ΙSΟ 116602: 1994 Cranes Access, guards and restraints Part 2: Mobile cranes (Ed. 1, 13 p, G)

 

ΙSΟ 116603: 1999 Cranes Access, guards and restraints Part 3: Tower cranes (Ed. 1,8 p, Ο)

 

ISO 11661: 1998 Mobile cranes Presentation of rated capacity charts (Ed. 1, 1 Ο p, Ε)

 

ΙSΟ 116621: 1995 Mobile cranes Experimental determination of crane performance Part 1: Tipping Ioads and radii (Ed. 1,7 ρ, Ο)

 

ΙSΟ 11994: 1997 Cranes Aνailability Vοcabulary (Ed. 1, G)

 

ISO 122101: 1998 Cranes Anchoring devices for inservice and outofservice conditions Part 1: General (Ed. 1, 1 ρ, Α)

 

ΙSΟ 122104: 1998 Cranes Anchoring devices for inservice and outofservice  conditions Part 4: Jibcranes (Ed. 1,3 ρ, Β)

 

ΙSΟ 124781: 1997 Cranes Maintenance manual  Part 1: General (Ed. 1,7 ρ, Ο)

 

ΙSΟ 124801: 1997 Cranes Safe use Part 1: General (Ed. 1,33 ρ, Ο)

 

ISO 124821: 1995 Cranes Condition monitoring  Part 1: General (aνailable in English only) (Ed. 1,7 ρ, Ο)

 

ΙSΟ 12485:1998 Tower cranes Stability requirements (Ed. 1,4 ρ, Β)

 

ΙSΟ 13200: 1995 Cranes Safety signs and hazard pictοrials General principles (Ed. 1,36 ρ, R)

 

DΙΝ 150181, Cranessteel structures Verification and analysis

 

DΙΝ 150183, CranesPrinciples relating to steel structuresDesign of Granes οπ νehicle

 

DΙΝ 150191, Cranes Stability All cranes except non rail mounted mοbile cranes without tower and except floating cranes

 

DΙΝ 150192, Stability Cranes for nonrail mounted mobile cranes Test Ioading and calculation

 

DΙΝ 150201, Lifting appliances Principles relating to RopeDrivesCaIculation and Construction

 

DΙΝ 150202, Lifting applίances Principles relating to RopeDrives Supervision during Operation

 

DΙΝ 4132, Cranewayssteel structuresPrinciples for calculation, design and construction.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2003

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ              ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ   ΒΑΣΩ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

 

Δημοσιεύτηκε στις
Ανήκει στις Νομικά νέα